Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní Podmínky:  

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - společností Reality Otava s.r.o. sídlem  Sluneční 987/33, Plzeň - dále jako prodávající a kupujícím.

Prodávající 
......

Kupující 
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží 
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (faxem, poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje: 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Platební podmínky 
- platba v hotovosti při osobním odběru zboží
- platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
- platba dobírkou při dopravě přepravní službou  


Ceny jsou smluvní   


Právo na odstoupení od smlouvy 
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat na svoje náklady dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek uživání, nejlépe nerozbalené.

Ochrana dat   

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat .    

    

Zavěrečná ustanovení   

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.  

Ochrana dat:  

Vytvořením objednávky kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti Reality Otava s.r.o., se sídlem v Plzni , Sluneční 987/33, IČO: 28049811,(dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní email a telefon popřípadě data firmy apod.   


Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluje dobrovolně, a to na dobu do odvolání souhlasu, nejdéle však na dobu 6 let.   

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně, v elektronické podobě a na dokladu - faktuře. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.   

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: kamnalevne@email.cz, nebo zasláním na adresu Prodávajícího: Reality Otava s.r.o. nám Svobody 5, 34201 Sušice. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Kupující bere na vědomí, že mám právo:  

požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;  
požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;  
se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;  
žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;  
na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;  
žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.   

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:  

na adrese: nám Svobody 5 , Sušice,  
e-mail: kamnalevne@email.cz  
telefon: 737560720  


Reklamace:  


V případě, potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na telefoním číslech.   

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem "REKLAMACE". Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodávána. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady . Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.  

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.   

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele.

Řešení sporů  

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách  www.coi.cz .  

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.  

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce  ec.europa.eu/consumers/odr/ .  

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes  www.dtest.cz/poradna  či na telefonu 299 149 009.  

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStíž nosti.cz  na webové stránce www.vasestiznosti.cz .  

 

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.  

 

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.